วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566

สพป.รบ.1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)ขับเคลื่อนการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียน ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565

สพฐ.มอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมฯ

ดร.บรรเจิดฯร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระ สพป.รบ.1