วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน(วันที่สาม)

ดร.ฐาปณีฯประชุมคณะกรรมการเลือกแบบเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ดร.บรรเจิดฯ ประชุมข้อราชการ รองผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อแจ้งนโยบายของ สพฐ. และแจ้งผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ และเจริญภาวนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมบุคลากร สพป.รบ.1

ดร.บรรเจิดฯให้โอวาทและแนวคิดในการปฏิบัติงานนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2565

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565 ระดับเครือข่าย ณ โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล)

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านลำพระ