วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติ (Workshop) การใช้ประโยชน์และประยุกต์การใช้งานสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของพื้นที่

การประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

จัดสรรชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ร่วมรับฟังกิจกรรมรายการ คลินิก สตผ. ครั้งที่ 5

ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 2 จำนวน 11 โรงเรียน

รับชมคลิปการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม

การตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนวัดน้ำพุฯ

การประชุมการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2