วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ผอ.บรรเจิดฯร่วมการประชุมใหญ่เพื่อส่งมอบโครงการส่งเสริมการศึกษาเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียวในโรงเรียนสนับสนุนโครงการห้องน้ำสะอาดในโรงเรียน

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดงาน "มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิดชูผลงานดีเด่น Best Quality : Best QP"

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดงาน "มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิดชูผลงานดีเด่น Best Quality : Best QP"

นักศึกษา ป.โท ฝึกประสบการณ์กลุ่มนโยบายและแผน

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ นักศึกษา ป.โท ฝึกประสบการณ์

รอง ผอ.ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา / การบริหารการศึกษา นักศึกษา ป.โท

การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เครือข่ายที่ 5

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สื่อการสอนเขียนโปรแกรมด้วย Microbit "

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่และปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนบ้านหนองลังกา

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการสถานศึกษา รุ่นที่ 2

การพิจารณากลั่นกรองโครงการในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมพัฒนาผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนการเรียนรู้และบันทึกหลังสอนให้สอดคล้องกับ PA ประจำปี 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงาน "มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิดชูผลงานดีเด่น Best Quality : Best QP"

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สพป.รบ.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ให้กำลังใจ ทีมจิตอาสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เยาวชนไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในหัวข้อ Learning Loss

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2566 และต่อด้วย เวลา 09.0 น. ประชุม รอง.ผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 25/2566

การประชุมนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy : QP)

การประชุมข้อราชการเร่งด่วน การจัดนิทรรศการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบาย Quick Policy

เยี่ยมชั้นเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

บรรยากาศการสอบ ภาค ค ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต 1

บรรยากาศการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต 1

บรรยากาศการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต 1

ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ(วันแรก)

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่

การนิเทศ กำกับ ติดตามการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ของสภาการศึกษา เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31

นิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย 8 จุดเน้น โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รับคำปรึกษา/แนะนำ การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ร่วมการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถอดประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วม

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน "สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ประจำปี 2566

นักศึกษา ป.โท ฝึกประสบการณ์เรียนรู้งาน กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566

นักศึกษาปริญญาโท รุ่น 36 - 37 ฝึกประสบการณ์ เรียนรู้งานกลุ่มกฎหมายและคดี

นักศึกษาปริญญาโท รุ่น 36 - 37 ฝึกประสบการณ์ เรียนรู้งานกลุ่มบริหารงานบุคคล

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

ร่วมแข่งขันกีฬากระชับมิตรกับทีมกีฬาฟุตซอลผู้บริหารเครือข่ายฯ 8

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy : QP)

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ

รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 30 และร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประชุมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

การประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำกรอบหลักสูตรสมรรถนะฐานอาชีพ

ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 7/2566

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

นักศึกษาปริญญาโท รุ่น 36 - 37 ฝึกประสบการณ์ เรียนรู้งานกลุ่มอำนวยการ

นักศึกษาปริญญาโท รุ่น 36 - 37 ฝึกประสบการณ์ เรียนรู้งานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พิธีเปิดอบรม "โครงการฝึกประสบการณ์และเรียนรู้งานบริหารการศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา" รุ่นที่ 36 - 37

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เครือข่ายที่ 9

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียนและทีมงานที่ค่าย "เยาวชน..รักษ์พงไพร" รุ่น 2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ภาษาไทยเฟื่องฟู เคียงคู่อาเซียน ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2566

ประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2566