วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมิน รอง.ผอ.ชพ.

การพัฒนาสำนักงาน การเทหินลูกรังและการวางท่อระบายน้ำพื้นที่อาคารโดมอเนกประสงค์

การประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 On-Site

คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

สพป.ราชบุรี เขต 1 ออกตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในสถานศึกษา

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมรายพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16 และประชุม รอง.ผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย

สพป.ราชบุรี เขต 1 ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 On-Site

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย สพฐ.

ประชุมมูลนิธิการประถมศึกษา/การศึกษาเกษม ศรีวิรัตน์ และประชุมคณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอวัดเพลง

Conference การประชุมผู้อำนวยการ สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

เจาะลึก "สวนผึ้งโมเดล:อำเภอนำร่องในโครงการ Zero Dropout เพื่อเด็กหลุดจากการศึกษาเป็นศูนย์"

ทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

การทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

แสดงความยินดี