วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

ประชุมการพิจารณากรรมการประเภทผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือของคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567

การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดร.บรรเจิดฯเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2567

ขอขอบคุณที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

ขอแสดงความยินกับสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินรับรองสถานศึกษาปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ (Active Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมหารือเพื่อออกแบบการจัดทำหลักสูตรทางสมรรถนะอาชีพของโรงเรียนในสังกัด

คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เครือข่ายที่ 6

ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

ทีมจิตอาสา สพป.ราชบุรี เขต 1 ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน 008 โรงเรียนบ้านเขาช้าง

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2567

เยี่ยมคณะวิทยากรและครูวันที่สองของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบการประเมินการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะทักษะอาชีพ

สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

รับชมการประชุมถ่ายทอดสดรายการจับมือนักเรียนไว้แล้วไปด้วยกัน กับครูแนะแนวฯ

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567

การประชุมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบการประเมินการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะทักษะอาชีพ

การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบนสะพาน M4 กลางแม่น้ำแม่กลอง

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

คณะกรรมการจัดเก็บผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

การนิเทศ กำกับ ติดตาม "การพัฒนาผล Learning Loss ประเด็น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น" ป.2

การนิเทศ กำกับ ติดตาม "การพัฒนาผล Learning Loss ประเด็น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น" ป.2

นิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาผล Learning Loss ประเด็น การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ป.2

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ อ 47 ครั้งที่ 1/2567

ประสานงานเตรียม ความพร้อมของที่พักนักกีฬาและดูพื้นที่แหล่งเรียนรู้

ประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นิเทศ กำกับ ติดตาม "การพัฒนาผล Learning Loss ประเด็น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น"

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

การออกแบบห้องเรียนเชิงบวกกับ Mindset สู่การสร้างนวัตกรรมห้องเรียน ด้วยกระบวนการ Active Learning GPAS 5 STEP

ขอเชิญชวน ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกิจกรรมการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

นิเทศ กำกับ ติดตาม "การพัฒนาผล Learning Loss ประเด็น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสัมชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567

เตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่1 (รอบ 6 เดือน)

เตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่1 (รอบ 6 เดือน)

การประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2567

รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2567

Open house เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ประชุมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2567

การประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้สร้างสรรค์ฯ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นเวลา 1

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2567

สพฐ. เดินหน้าเรียนดีมีความสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 11/2567

คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching) เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในระยะเวลา 1

คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1

ประชุมปรึกษาหารือผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent

คณะกรรมการให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในระยะเวลา 1

หารือแนวทางการจัดตั้งหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ

การประชุมภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินงานวิเคราะห์การแก้ปัญหาเด็กและเยาวขนที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา ครั้งที่ 1

โรงเรียนวัดดอนแจงเข้า ร่วมงานกิจกรรม มหกรรมสินค้าotopและสินค้าชุมชนตำบลดอนตะโก

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในวิชาภาษาไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

การประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2567)

ประชาสัมพันธ์ บริษัท GMM Music Publishing International จำกัด มีหนังสืออนุญาตให้ใช้เพลง "จับมือกันไว้" ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอัมพวัน

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

ผอ./รองผอ. เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ครูและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขต

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาระดับ สพท. ผ่านระบบ Zoom Meeting

รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2567

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567

เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ครูและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่

ให้โอวาท แสดงความยินดีครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567

การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผ่านระบบZOOM)

โครงการเขตพื้นที่สุจริต สพป.ราชบุรี เขต 1

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่โรงเรียนมหาราช 7

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่โรงเรียนสินแร่สยาม

พิธีเปิดการแข้งขันกีฬาสัมพันธ์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1