วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

แสดงความยินดี

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9

งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567

พิธีทำบุญ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 11

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง HAPPY NEW YEAR 2024

รับรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566

เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย ครั้งที่ 71

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

ประชุมหารือขับเคลื่อนการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประชุมการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้ารับการให้คำปรึกษา (coaching)ในระยะเวลา 1 ปี

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการ ThailandLOVER Thai culture : ประเทศไทยที่คุณ อยากให้โลกรู้จัก

การประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติและคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่งและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024" ครั้งที่ 13

การแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 ปีการศึกษา 2566 "บ้านคาเกมส์"

การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ/สนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ Zoom meeting

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” ย้ำสถานศึกษาเฝ้าระวัง ฝุ่น PM 2.5 อย่างใกล้ชิดถึงต้นปีหน้า เปิด-ปิดเรียนได้หากกระทบสุขภาพ ชื่นชมสอนนักเรียนลดฝุ่น รักษ์โลก

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2566

ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทีมบันทึกเทปรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)

ให้โอวาทและแสดงความยินดีพร้อมแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์ให้เด็กเยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน" ปีที่ 3

ประชุมการจัดงาน "ทำบุญเมืองราชบุรี"

การอบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียกรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 15 ราย

ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2566

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนรับมอบงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

กลุ่มนโยบายและแผน จัดเก็บข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กห่างไกลกันดาร ระยะที่ 3

ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ.ราชบุรี

ดร.บรรเจิดฯประธานเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่น 2

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การอบรม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7

- นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 - Quick Win ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

การประชุมการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบ Online

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2567-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2567)

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอขอแสดงความยินดีรับพระราชทานโล่รางวัล การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ระดับประเทศ

การบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

การจัดเวทีเสวนาพหุภาคี จังหวัดราชบุรี เวทีเสวนา “การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมท้องถิ่นทุกองค์กร ในการร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี” ภายใต้โครงการ ACCESS School

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 2

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5

ประชุมชี้แจงแนวการบริหารจัดการธุรการโรงเรียนขนาดเล็ก

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 10/2566

การอบรมปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่

การประเมินบุคคลเพื่อขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ สพป.ราชบุรี เขต 1

พิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6