วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 อำเภอสวนผึ้ง ครั้งที่ 4/2564

การประชุมวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล" ครั้งที่ 1/2564

ร่วมประชุมการมอบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Video Conference

ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปี 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565 “ชาวดอย PARTY 2022”

ผอ.สพป.รบ.1 จัดการประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน

ราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2564 และต้อนรับปีใหม่ 2565

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564

Coaching ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจุใหม่ ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นระยะเวลา 1 ปี

ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินบัญชีและพัสดุ พร้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมพุธเช้าฯ ครั้งที่ 47 และประชุมรอง.ผอ/ผอ.กลุ่ม

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564

Coaching ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจุใหม่ ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นระยะเวลา 1 ปี

การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการ การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 5

การตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินบัญชีและพัสดุ พร้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี

Coaching ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจุใหม่ ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี

Coaching ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจุใหม่ ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นระยะเวลา 1 ปี

ร่วมการประชุมชี้แจงการทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

การตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินบัญชีและพัสดุ พร้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

รองผอ.เขตฯลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564

สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุม ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านโปรแกรม ZOOM

หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินบัญชีและพัสดุ พร้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี โรงเรียนบ้านสันดอน

รองผอ.เขตฯ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา (Coaching) ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่

สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุม ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านโปรแกรม ZOOM

สพป.ราชบุรี เขต 1 ปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่ข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมพุธเช้าฯครั้งที่46และประชุมรอง.ผอ/ผอ.กลุ่ม

รองผอ.เขตฯลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านหนองไผ่

รองผอ.เขตฯ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา (Coaching) ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่

รองผอ.เขตฯลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 รงเรียนวัดเขาไก่แจ้ โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ และโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง

รองผอ.เขตฯลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนวัดแคทราย

รองผอ.เขตฯลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล

สพป.ราชบุรี เขต 1 ติดตั้งป้ายโมเดลและวิสัยทัศน์การปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ 9 กลุ่ม 1 หน่วย

รองผอ.เขตฯลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว

รองผอ.เขตฯลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนวัดดอนแจง

การก่อสร้างหลังคา(โดม) อเนกประสงค์ และปรับปรุงประตูทางเข้าสำนักงาน

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานปรับปรุงต่อเติมรั้วสำนักงานเพื่อพัฒนาสำนักงานให้น่าอยู่และปลอดภัย

รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว..โรงเรียน และพุธเช้าข่าว..สพฐ. ครั้งที่ 45 และประชุม รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

ร่วมประชุมชี้แจงแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา

ร่วมพิธี 5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สพป.ราชบุรี เขต 1 ดำเนินการถ่ายภาพผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564

บรรยากาศการถ่ายภาพข้าราชการเกษียณอายุราชการ 2564

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รับชมพุธเช้าฯ ครั้งที่ 44 และประชุมรอง ผอ./ผอ.กลุ่ม

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์