วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เข้าร่วมกิจกรรมกับวัดหนองตาหลวงในงานทอดผ้ากฐินประจำปี 2566

ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เครือข่ายที่ 4

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วิถีไทย วิถีพุทธ ประจำปี 2566

ตรวจเยี่ยม นิเทศ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา การเตรียมพร้อมการดำเนินงานตามนโยบาย “เน้น เร่ง สร้าง”ของสพป.ราชบุรี เขต 1

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พบปะและให้กำลังใจทีมงานจัดเตรียมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ ประจำปีการศึกษา 2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567 กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3

ตรวจเยี่ยมนิเทศ กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

ร่วมการเสวนา เรื่อง "การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : รวมกันอยู่ หรือ แยกกันทำ กับอนาคต (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ) ที่จะเกิดขึ้น"

ตรวจเยี่ยมนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาและการดำเนินงานทั้ง 4 ด้านของ สถานศึกษา

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์​ และหน่วยบำบัดทุกข์​ บำรุงสุข​ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี​ (จังหวัดเคลื่อนที่)​

ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรหรือเกลี่ยอัตราพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษ ครั้งที่ 2/2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ.

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรหรือเกลี่ยลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2566 (ทบทวนมติ)

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2566

ตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ตามที่โรงเรียนขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม งบประมาณปี 2568

พิธีเปิดป้าย "อาคาร 101 ปี อนุบาลเมืองราชบุรี

ร่วมงาน “มหกรรมวิชาการ สถานศึกษาคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 2566 ก้าวไปด้วยกัน แบ่งปันสานต่อ ก่อเกิดนวัตกรรม“

มอบรถวิลแชร์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

ยินดีต้อนรับศึกษานิเทศก์ย้ายมาใหม่

ให้โอวาทและแนะนำการปฏิบัติงานการเป็นครูผู้ช่วย

ศึกษาดูงานการดำเนินงานคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และการบริหารจัดการสำนักงาน

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประชุมหารือร่วมกับมหาวิทลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ในการจัดทำโครงการขยายผลงานวิจัย การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อพิจารณาหลักสูตร แผนการจัดการศึกษา และการวัดและประเมินผล

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ อ่านคลองเขียนคล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ร่วมกล่าวต้อนรับคณะครูโครงการอบรมพัฒนา "สมรรถนะครูสู่มืออาชีพ" รุ่นที่ 3

ร่วมวางแผนขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดี

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรหรือเกลี่ยลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1

การประชุมการพิจารณากลั่นกรองโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 12 ราย

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2

ร่วมรายงานการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี

สรุปและนำเสนอข้อมูลบทที่ 1 - 4 การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งสำนักบริหารการประถมศึกษา (สบป.) ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดตั้งสำนักบริหารการประถมศึกษา (สบป.) ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีทรัพย์สินฯ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1

ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสัมภาษณ์ การคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒณาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1

ช่วง "มุมข่าว..เยาวชน" เด็กพิเศษโชว์ฝีมือคว้าเหรียญทองแข่งร้อยมาลัย

สมุดสุขภาพ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์คลิปสั้น ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตดี เมื่อมีสมุดสุขภาพ”

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ร่วมการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (5ส)

ร่วมแสดงความรักและผูกพัน

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ​โรงเรียนในสังกัดในการเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2

การประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1

ร่วมดำเนินการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง

ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2566

พิธีเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตร "กูรู มืออาชีพชั้นครูรอบรู้พหูสูต" ภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ออกตรวจสภาพอาคารโรงเรียนวัดด่านทับตะโก โรงเรียนวันครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง และ โรงเรียนบ้านจอมบึง

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรม Canva) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5