วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566

สพป.รบ.1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)ขับเคลื่อนการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียน ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565

สพฐ.มอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมฯ

ดร.บรรเจิดฯร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระ สพป.รบ.1

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ร่วมพิธีเปิดโครงการเสวนาตามรอยเสือป่าแลลูกเสือสยาม ครั้งที่ 2

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานแรลลี่เดินทางท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม 3 จังหวัด

ประชุมสามัญประจำปี 2566 มูลนิธิการประถมศึกษาฯ/มูลนิ ธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอวัดเพลง/มูลนิธิการศึกษาเกษม ศรีวิรัตน์

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2566-2570) และแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 3

สพป.ราชบุรี เขต 1 ขอแสดงความยินดี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

ให้สัมภาษณ์ ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี และทุกหน่วยงาน

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566

การประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 อบรมสร้างเสริมคุณธรรมและพัฒนาจิต สำหรับครูผู้ช่วย

การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566

ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจและนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566

จัดโครงการอบรมสร้างเสริมคุณธรรมและพัฒนาจิต สำหรับครูผู้ช่วย (วันที่สอง)

การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดโครงการอบรมสร้างเสริมคุณธรรมและพัฒนาจิต สำหรับครูผู้ช่วย

พิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566

ติดตามและให้กำลังใจการ​เตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน โรงเรียนขนาดใหญ่ ปีการศึกษา​ 2565

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พิธีเปิดงาน "เปิดบ้านเทา-แดง ณ ราชบุรี"

ดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565

จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมสวดมนต์ทุกวัน

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับกรรมการประจำสนามสอบ กรรมการคุมสอบ และนักเรียนที่เข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คณะกรรมการศูนย์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ร่วมงานแถลงข่าวโครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กลุ่มอารยธรรมทวารวดี จังหวัดราชบุรี แรลลี่ ๒๐๒๓ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๓ จังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี

ตรวจเยี่ยมสนามสอบO-NETชั้นป.6รร.วัดเขาวัง(แสงช่วงสุวนิช)

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่ง-รับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Performance Agreement : PA

ประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ ZOOM MEETING

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับกลุ่มจังหวัด)

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา รุ่นที่ 4

รับข้อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้น ป.6 และ ม.3

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2566

การประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2566

ประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565 (ตามความสมัครใจ) ครั้งที่ 2/2566

ประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

จัดการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

สพป.รบ.1รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3 และประชุมข้อราชการ

การประชุมคณะทำงานระดับสนามสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2565

สพป.ราชบุรี เขต 1 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้รับคะแนนรวมระดับคุณภาพ 5 คือ ดีเยี่ยม

เลขาธิการ กพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาดคลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี

พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี