วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายยรรยงค์ฯ ประธานเปิดพิธีเข้าประจำหมู่ของสมาชิกยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม

ประชุมระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(e-SAR)

การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายธีรภัทรฯ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมพัฒนาครูวิทยากรแกนนําเครือข่ายเชิงพื้นที่ ภาคกลาง กลุ่มที่ ๓

ประชุมชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือจังหวัด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ผ่านระบบ ZOOM Meeting

สพป.รบ.1 ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือก “ครูผู้สอนดีเด่น” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมการประชุมพุธเช้าฯครั้งที่ 20 และประชุม รอง.ผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 16

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

จัดประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมพัฒนาครูวิทยากรเครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคกลาง กลุ่มที่ 3 ค่าย “เยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอน

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การประชุมสถานีแก้หนี้ สพป.ราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 3

การประชุม คณะกรรมการสถานีแก้หนี้สินครูในจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1