วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านทุจริต

เปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 11

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี

รับชมพุธเช้าฯครั้งที่ 7 และประชุมรอง.ผอ/ผอ.กลุ่ม

ประชุมข้อราชการ รอง.ผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานตามนโยบาย สพฐ. และการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน

การประชุมทางไกลชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายตามจุดเน้นฯ และระบบ eMES

การสนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สพป.รบ.1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3

รองฐาปณีฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3

รองขวัญสุดาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ผอ.สพป.รบ.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ป.6

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O - NET

รองฐาปณีฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6

รองรังษิยาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6

รองขวัญสุดาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6

ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านมาตรฐานการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรี

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

การอบรม "โครงการการพัฒนาสมรรถนะ ในการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตามหลักเกณฑ์ประเมิน ตำแหน่ง (ว9/2564)" เครือข่าย 8

พิธีมอบเกียรติบัตรวันครู เครือข่าย 8

ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการติดตามนโยบาย รมว.ศธ. และ สพฐ.

สพป.รบ.1 รับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ O-NET

รับชมพุธเช้าข่าว..สพฐ. ครั้งที่ 6/2565 และประชุมรอง ผอ./ผอ.กลุ่ม

ประชุม รองผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

คณะกรรมการสนามสอบที่ 4 ส่งมอบข้อสอบครูผู้ช่วย2564 พร้อมบันทึกภาพ

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย(สนามสอบที่3)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย(สนามสอบที่2)

ประชุมกลั่นกรองข้อมูลวันเดินทางมาเรียนรวม ภาคเรียนที่ 2

รับชมพุธเช้าฯครั้งที่ 5 และประชุมรอง.ผอ/ผอ.กลุ่ม

บุคลากร สพป.รบ.1 ได้ดำเนินการตรวจ ATK เป็นครั้งที่ 3

รองขวัญสุดาฯ และคณะ coaching เตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา (รอบ 1 ปี) ผอ.สถานศึกษา

Conference การประชุม ผอ.สพป. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1