วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

ประชุมกลั่นกรองตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง (เพิมเติม)

เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการเข้าตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน

มอบเกียรติคุณบัตรผู้บริจาคเงินให้กับกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน สพป.รบ.1

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย

จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

ผอ.ยรรยงค์ฯตรวจเยี่ยมและประเมินงานกลุ่มพัฒฯ/นต./กค..

การประชุมพุธเช้าฯครั้งที่ 13 และประชุม รอง.ผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย

สพป.ราชบุรี เขต 1 เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัล ในทุกเทศกาล (No Gift Policy)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

"ขวัญสุดา" รองผู้อำนวยการได้ให้โอวาทและแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยฯบรรจุใหม่

คณะกรรมการให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

การประชุมชี้แจงการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)