วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2565

การประชุมการจัดทำ VDO รายงานผลการดำเนินงานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสบความสำเร็จและท้าทาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประจำปีงบประมาณ 2565

การประชุมคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญา“เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” สพป.ราชบุรี เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

การติดตาม นิเทศ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองขนาก

การติดตาม นิเทศ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 1. โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)​ 2. โรงเรียนวัดหนองตาหนอง 3. โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)​

การติดตาม นิเทศ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว..โรงเรียน และพุธเช้าข่าว..สพฐ. ครั้งที่ 29 และการประชุม รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุ่มและ ผอ.หน่วย ครั้งที่ 25

การการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 1. โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)​ 2. โรงเรียนวัดหนามพุงดอ (ซุ้น​ เลื่อนพิมพ์​ ประชาสามัคคี)​ 3. โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช)

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไผ่

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองขาม

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดห้วยตะแคง

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดแคทราย

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี)

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนอนุบาลบ้านคา

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับ สพป.ราชบุรี เขต 1 ในการบริหารจัดการและส่งเสริมให้สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับชาติ

การประชุมคณะกรรมการการจัดทำ VTR สถานีแก้หนี้ครู สพป.ราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรม “อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ผ่านกระบวนการทักษะชีวิต” ครั้งที่ 1/2565

สพป.ราชบุรี เขต 1 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

กลุ่มอำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1 ให้ความรู้ภาระงานและบทบาทหน้าที่ของกลุ่มอำนวยการ แก่ นศ.ป.โท

รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว..โรงเรียน และพุธเช้าข่าว..สพฐ. ครั้งที่ 27/2565 และ เวลา 09.00 น.การประชุมการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอง ฐาปณีฯ รอง ผอ.สพป.รบ.1 เข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ และกิจกรรมจิตอาสา 904

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นศ.ป.โทฝึกประสบการณ์กลุ่มอำนวยการ

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการนำแนวทางการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย" สู่การปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านระบบการประชุมZoom Meeting

ประชุมการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศีกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรม “จิตอาสาทำดีถวายในหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ร่วมรับชมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco - School) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

การอบรมหลักสูตร "ทักษะอาชีพไฟฟ้าเบื้องต้น" โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว..สพฐ. ครั้งที่ 25