วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ร่วมรับฟังกิจกรรมรายการ คลินิก สตผ. ครั้งที่ 5

ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 2 จำนวน 11 โรงเรียน

รับชมคลิปการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม

การตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนวัดน้ำพุฯ

การประชุมการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

การตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดบางกระ

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

การประชุมการดำเนินงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Amss++) ในเรื่องการลา และการขออนุญาตไปราชการ

รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22 และประชุม รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 16

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เครือข่ายที่ 5

โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ตืดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

สพป.ราชบุรี เขต 1 สรุปยอดผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี 2566

ประชุมสรุปปัญหาและทบทวน รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงาน และกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย

การรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (6/6/2566)

ประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำเข้าข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียนผ่านระบบ ZOOM

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปรับระดับและเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2566

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย 5/6/66

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย 4/6/66

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการรับสมัครแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ประชุมหารือข้อราชการ เรื่องการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2566

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2/6/66

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สพป.ราชบุรี เขต 1 ปี 2566

สพป. ราชบุรี เขต 1 สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 จำนวน 133 ราย

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย 1/6/66

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2566

จัดประชุมคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น สาขาก่อนประถมศึกษา มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลี ปี 2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)

สพป. ราชบุรี เขต 1 สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี 2566 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 จำนวน 66 ราย

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2566

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ร่วมการประชุมหารือในรายละเอียดและกระบวนการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านระบบออนไลน์

กลุ่มนโยบายและแผน ออกตรวจสภาพอาคารเรียนแบบ ป 1 ก โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี

ดร.บรรเจิดฯ ปฐมนิเทศและให้โอวาทแนะนำแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย

กิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ภายในสำนักงาน

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2566

ดร.บรรเจิดฯลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนขนาดเล็ก

ดร.บรรเจิดฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. (Quick Policy)

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2566

การประชุมเสวนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การกำหนดบทบาทและหน้าที่ของครูต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบันและอนาคต

กิจกรรม"โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"

โครงการพาน้องกลับมาเรียน

โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความใจในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566

ประชุมการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

เดินรณรงค์กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day)

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

การประชุมสร้างความเข้าใจและการรับรู้ การดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การดำเนินกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community :PLC) ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ต้อนรับ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

อบรมโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (OBEC Content Center) ผ่านระบบออนไลน์

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกนักเรียน โครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

อบรมพัฒนาสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ สพป.รบ.1

รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่17 และประชุม รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 12

ร่วมแสดงความรักและผูกพัน ดร.ฐาปณี พวงงาม รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เนื่องในโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 อย่างเป็นทางการ

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 3/2566

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and transparency assessment online : ITA Online

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

สพป.ราชุรี เขต 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกสร้างทัศนคติ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธการรับของขวัญ

"โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ สพป.รบ.1"

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16 และประชุมติดตามผลการดำเนินงานในสำนักงาน

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2566

ให้การต้อนรับ** ดร.เกศทิพย์ ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้างานในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาฯ สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

รองเลขาธิการ กพฐ.เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้างานในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาฯ สังกัด สพป. ราชบุรี เขต 1

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ/ร้องเพลงชาติ/สวดมนต์ไหว้พระ/กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความพร้อมการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีวันจักรี ปี 2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมการประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2566 และประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

รองผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ผ่านระบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566

ประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

QR Code จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 เดือนมีนาคม 2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ #แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ"

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็กที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบและออกกลางคัน

ประชุมมอบหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงาน

ร่วมพิธีรับมอบอาคารพยาบาล โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครู(กรณีปกติ)

มจธ.และกสศ.หารือเรื่องZERO DROPOUT/การช่วยเหลือเด็กช่วงชั้นรอยต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานฯ

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 13

การช่วยเหลือเด็กออกนอกระบบ และเด็กออกกลางคัน ระดับจังหวัด

จัดทำข้อตกลง MOU สร้างเครือข่ายสภานักเรียน

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ สพป.รบ.1

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดฯ รร.วัดดอนแจง

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดฯ รร.วัดเกาะลอย

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดฯ รร.วัดดอนตลุง

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดฯ รร.วัดห้วยหมู

อบรมครูมวยไทยในสถานศึกษา

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดฯ รร.บ้านโป่งเจ็ด

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดฯ รร.น้ำตกห้วยสวนพลู

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รร.บ้านหนองโก

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

สพป.ราชบุรี เขต 1 ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน

สพป.ราชบุรี เขต 1 ดำเนินการพิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพป.ราชบุรี เขต 1 ดำเนินการพิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กับ ภาคีเครือข่ายและสถานศึกษาในสังกัด

ดร.บรรเจิดฯเป็นประธานการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประธานเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และกำหนดวิธีการค้นหาต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 2

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12

ดร.บรรเจิดฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active leaning with Google workspace for Education การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมถอดบทเรียนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

สพป.รบ.1 ร่วมต้อนรับและเตรียมความพร้อมในการบันทึกเทปวีดิทัศน์ฯ โดย สพฐ. ณ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2566 และประชุม รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 7/2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามค้นหาเด็กที่ออกนอกระบบ หรือเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566

ร่วมดร.บรรเจิดฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผ่านระบบ Zoom Meetings

สพป.ราชบุรี เขต 1 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565

สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ 2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ 2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

สพป.รบ.1 ร่วมต้อนรับ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนศึกษา ที่ จ.ราชบุรี

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566

สพป.รบ.1 ร่วมต้อนรับ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนศึกษา ที่ จ.ราชบุรี

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ดร.บรรเจิดฯเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ Assistant Leader Trainers Course (A.L.T.C) รุ่นที่ 943

ดร.บรรเจิดฯ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการค้นหาบุคคลที่เป็นต้นแบบนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ชุมชน ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา

สพป.ราชบุรี เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ดร.บรรเจิดฯ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมจัดทำแผนเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพและแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566

สพป.รบ.1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)ขับเคลื่อนการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียน ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565

สพฐ.มอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมฯ

ดร.บรรเจิดฯร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระ สพป.รบ.1

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ร่วมพิธีเปิดโครงการเสวนาตามรอยเสือป่าแลลูกเสือสยาม ครั้งที่ 2

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานแรลลี่เดินทางท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม 3 จังหวัด

ประชุมสามัญประจำปี 2566 มูลนิธิการประถมศึกษาฯ/มูลนิ ธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอวัดเพลง/มูลนิธิการศึกษาเกษม ศรีวิรัตน์

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2566-2570) และแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 3

สพป.ราชบุรี เขต 1 ขอแสดงความยินดี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

ให้สัมภาษณ์ ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี และทุกหน่วยงาน

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566

การประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 อบรมสร้างเสริมคุณธรรมและพัฒนาจิต สำหรับครูผู้ช่วย

การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566

ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจและนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566

จัดโครงการอบรมสร้างเสริมคุณธรรมและพัฒนาจิต สำหรับครูผู้ช่วย (วันที่สอง)

การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดโครงการอบรมสร้างเสริมคุณธรรมและพัฒนาจิต สำหรับครูผู้ช่วย

พิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566

ติดตามและให้กำลังใจการ​เตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน โรงเรียนขนาดใหญ่ ปีการศึกษา​ 2565

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พิธีเปิดงาน "เปิดบ้านเทา-แดง ณ ราชบุรี"

ดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565

จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมสวดมนต์ทุกวัน

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับกรรมการประจำสนามสอบ กรรมการคุมสอบ และนักเรียนที่เข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คณะกรรมการศูนย์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ร่วมงานแถลงข่าวโครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กลุ่มอารยธรรมทวารวดี จังหวัดราชบุรี แรลลี่ ๒๐๒๓ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๓ จังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี

ตรวจเยี่ยมสนามสอบO-NETชั้นป.6รร.วัดเขาวัง(แสงช่วงสุวนิช)

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่ง-รับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Performance Agreement : PA

ประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ ZOOM MEETING

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับกลุ่มจังหวัด)

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา รุ่นที่ 4

รับข้อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้น ป.6 และ ม.3

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2566

การประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2566

ประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565 (ตามความสมัครใจ) ครั้งที่ 2/2566

ประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

จัดการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

สพป.รบ.1รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3 และประชุมข้อราชการ

การประชุมคณะทำงานระดับสนามสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2565

สพป.ราชบุรี เขต 1 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้รับคะแนนรวมระดับคุณภาพ 5 คือ ดีเยี่ยม

เลขาธิการ กพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาดคลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี

พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมเตรียมการ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) และสถานที่พักแก่ผู้มาร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 สพป.ราชบุรี เขต 1

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

จัดการแถลงข่าวงานศิลปหัดถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

การประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2

สพป.รบ.1 คัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...... ฉบับ ผ่านคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ดร.บรรเจิดฯตรวจเยี่ยมสนามสอบและสถานที่ที่พักโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)

ประชุมคณะทำงานและวิทยากร การอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ หัวข้อคำขวัญ หัตถศิลป์สร้างสรรค์ มุ่งมั่นวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา เก่งกล้าเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ/ร้องเพลงชาติ

ขอเชิญชาวจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับและให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค. 2566 ณ จังหวัดราชบุรี

ดร.บรรเจิดฯให้สัมภาษณ์ในหัวข้อความพร้อมของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การประชุมคณะกรรมการจัดการแถลงข่าว การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

"โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8

ให้สัมภาษณ์ ในรายการ "คุยในโอ่ง" กับสถานีวิทยุเมืองราชบุรี ซิตี้ เอฟ.เอ็ม. เรดิโอ 89.25 CFM

การประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 4 ภูมิภาค ผ่านระบบ ZOOM

การประชุมเตรียมการ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566

ข้าราชการและลูกจ้าง เข้ามอบกระเช้าของขวัญและขอพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2566