วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

แสดงความยินดี

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9

งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567

พิธีทำบุญ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 11

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง HAPPY NEW YEAR 2024

รับรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566

เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย ครั้งที่ 71

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

ประชุมหารือขับเคลื่อนการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประชุมการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้ารับการให้คำปรึกษา (coaching)ในระยะเวลา 1 ปี

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการ ThailandLOVER Thai culture : ประเทศไทยที่คุณ อยากให้โลกรู้จัก

การประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติและคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่งและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024" ครั้งที่ 13

การแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 ปีการศึกษา 2566 "บ้านคาเกมส์"

การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ/สนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ Zoom meeting

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” ย้ำสถานศึกษาเฝ้าระวัง ฝุ่น PM 2.5 อย่างใกล้ชิดถึงต้นปีหน้า เปิด-ปิดเรียนได้หากกระทบสุขภาพ ชื่นชมสอนนักเรียนลดฝุ่น รักษ์โลก

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2566

ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทีมบันทึกเทปรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)

ให้โอวาทและแสดงความยินดีพร้อมแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์ให้เด็กเยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน" ปีที่ 3

ประชุมการจัดงาน "ทำบุญเมืองราชบุรี"

การอบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียกรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 15 ราย

ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2566

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนรับมอบงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

กลุ่มนโยบายและแผน จัดเก็บข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กห่างไกลกันดาร ระยะที่ 3

ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ.ราชบุรี

ดร.บรรเจิดฯประธานเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่น 2

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การอบรม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7

- นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 - Quick Win ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

การประชุมการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบ Online

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2567-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2567)

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอขอแสดงความยินดีรับพระราชทานโล่รางวัล การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ระดับประเทศ

การบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

การจัดเวทีเสวนาพหุภาคี จังหวัดราชบุรี เวทีเสวนา “การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมท้องถิ่นทุกองค์กร ในการร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี” ภายใต้โครงการ ACCESS School

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 2

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5

ประชุมชี้แจงแนวการบริหารจัดการธุรการโรงเรียนขนาดเล็ก

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 10/2566

การอบรมปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่

การประเมินบุคคลเพื่อขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ สพป.ราชบุรี เขต 1

พิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เข้าร่วมกิจกรรมกับวัดหนองตาหลวงในงานทอดผ้ากฐินประจำปี 2566

ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เครือข่ายที่ 4

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วิถีไทย วิถีพุทธ ประจำปี 2566

ตรวจเยี่ยม นิเทศ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา การเตรียมพร้อมการดำเนินงานตามนโยบาย “เน้น เร่ง สร้าง”ของสพป.ราชบุรี เขต 1

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พบปะและให้กำลังใจทีมงานจัดเตรียมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ ประจำปีการศึกษา 2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567 กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3

ตรวจเยี่ยมนิเทศ กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

ร่วมการเสวนา เรื่อง "การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : รวมกันอยู่ หรือ แยกกันทำ กับอนาคต (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ) ที่จะเกิดขึ้น"

ตรวจเยี่ยมนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาและการดำเนินงานทั้ง 4 ด้านของ สถานศึกษา

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์​ และหน่วยบำบัดทุกข์​ บำรุงสุข​ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี​ (จังหวัดเคลื่อนที่)​

ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรหรือเกลี่ยอัตราพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษ ครั้งที่ 2/2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ.

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรหรือเกลี่ยลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2566 (ทบทวนมติ)

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2566

ตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ตามที่โรงเรียนขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม งบประมาณปี 2568

พิธีเปิดป้าย "อาคาร 101 ปี อนุบาลเมืองราชบุรี

ร่วมงาน “มหกรรมวิชาการ สถานศึกษาคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 2566 ก้าวไปด้วยกัน แบ่งปันสานต่อ ก่อเกิดนวัตกรรม“

มอบรถวิลแชร์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

ยินดีต้อนรับศึกษานิเทศก์ย้ายมาใหม่

ให้โอวาทและแนะนำการปฏิบัติงานการเป็นครูผู้ช่วย

ศึกษาดูงานการดำเนินงานคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และการบริหารจัดการสำนักงาน

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประชุมหารือร่วมกับมหาวิทลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ในการจัดทำโครงการขยายผลงานวิจัย การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อพิจารณาหลักสูตร แผนการจัดการศึกษา และการวัดและประเมินผล

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ อ่านคลองเขียนคล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ร่วมกล่าวต้อนรับคณะครูโครงการอบรมพัฒนา "สมรรถนะครูสู่มืออาชีพ" รุ่นที่ 3

ร่วมวางแผนขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดี

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรหรือเกลี่ยลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1

การประชุมการพิจารณากลั่นกรองโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 12 ราย

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2

ร่วมรายงานการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี

สรุปและนำเสนอข้อมูลบทที่ 1 - 4 การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งสำนักบริหารการประถมศึกษา (สบป.) ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดตั้งสำนักบริหารการประถมศึกษา (สบป.) ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีทรัพย์สินฯ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1

ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสัมภาษณ์ การคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒณาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1

ช่วง "มุมข่าว..เยาวชน" เด็กพิเศษโชว์ฝีมือคว้าเหรียญทองแข่งร้อยมาลัย

สมุดสุขภาพ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์คลิปสั้น ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตดี เมื่อมีสมุดสุขภาพ”

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ร่วมการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (5ส)

ร่วมแสดงความรักและผูกพัน

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ​โรงเรียนในสังกัดในการเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2

การประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1

ร่วมดำเนินการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง

ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2566

พิธีเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตร "กูรู มืออาชีพชั้นครูรอบรู้พหูสูต" ภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ออกตรวจสภาพอาคารโรงเรียนวัดด่านทับตะโก โรงเรียนวันครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง และ โรงเรียนบ้านจอมบึง

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรม Canva) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ร่วมหารือเตรียมการประชุมปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน

ทีมกีฬาฟุตซอล RB1 และทีมกีฬาอำเภอปากท่อ ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนา "สมรรถนะครูสู่มืออาชีพ" รุ่นที่ 1

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566

การประชุมการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566

รับชมรายการ สพฐ. ขอมาเล่า ครั้งที่ 1/2566

พิธีเปิดและปิดชุมนุมรอบกองไฟการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 7/2566

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 9/2566

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2566

พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 7/2566

ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการโครงการและการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศอ.ปส.จ.รบ.) ครั้งที่ 8/2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2566

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2566 รอบ 2 ครั้งที่ 2/2566

รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2566

รองรัชพงศ์ฯประชุมเพื่อมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการและทำความรู้จักเจ้าหน้าที่ทุกคน

ประชุมผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

การฝึกถ่ายทำคลิปวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Training to the trainers: ตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้และการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้"

รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39

พิธีเปิดโครงการ "Thailand Sight for Kids" สายตาดีเพื่อน้อง เพิ่มโอกาสมองเห็น

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1

ให้การต้อนรับ นายสมัคร โสรมรรค และนายรัชพงศ์ คงนวมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ครั้งที่ 22

ร่วมการมอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กศส.)

ให้โอวาทและเเสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติและข้อราชการแก่ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ"

ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1

รับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การแก้ปัญหาผลของการเสียโอกาสทางการเรียนรู้ learning loss

รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2)

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

กลุ่มนโยบายและแผน ออกตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านท่ายาง ซึ่งประสบภัยธรรมชาติ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สพป.รบ.1

การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำหนังสือเล่มเล็กของครูผู้สอน

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพป.รบ.1 จัดงาน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด

ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผอ.สพป.รบ.1 ติดตามการจัดการเรียนการสอน

การประชุมคณะกรรมการประเมินภาค ข และประเมินภาค ค ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 “ขอแสดงความยินดี” กับ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7 ปี 2566

ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมงานแถลง โครงการ “Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน”

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพป.รบ.1

โครงการ Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน สู่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ทุกคนมีทางเลือกตอบโจทย์ชีวิต

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567

การขับเคลื่อนกลไกระดับจังหวัดราชบุรี โดย สพป.ราชบุรี เขต 1 MOU การแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาฯ กับหน่วยงานการศึกษาและภาคีเครือข่ายในจังหวัดราชบุรี รวม 23 หน่วยงาน

ถ่ายทอดสดพิธีเปิดเวทีเสวนาพัฒนาความร่วมมือ และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

ผอ.บรรเจิดฯ เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 35

ดร.บรรเจิดฯให้การสัมภาษณ์ออนไลน์โครงการวิจัยเรื่อง "แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ : การส่งผ่านความรู้และทักษะจากการฝึกอบรมสู่ห้องเรียน" ของสถาบันการเรียนรู้ มจธ. ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค

รองกมลนัทธ์ฯ พร้อมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมการพัฒนาคุณภาพการจัดการชั้นเรียน ตามกรอบ FSQL

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สพป.ราชบุรี เขต 1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 สอบข้อเขียน ภาค ก

ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตรน์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2566

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

พิธีปิดการฝึกประสบการณ์และเรียนรู้งานบริหารการศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 36-37

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ให้ความรู้ นักศึกษา ป.โท ฝึกประสบการณ์

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ใหห้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ แก่นักศึกษา ป.โท รุ่น 36 - 37

รองจันจิราฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา

รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา

รองกมลนัทธ์ฯ ร่วมกิจกรรมเสวนาการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา

ผอ.สพป.รบ.1 ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ คณะสมาคมสโมสรไลออนส์สากล

กิจกรรมประเพณีผูกแขนเรียกขวัญกะเหรี่ยงบ้านบึง

สพป.รบ.1 เรียกรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

จัดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต

นางจันจิราฯนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิเนื่องในเทศกาลวันสารทจีน

รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 33

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในหัวข้อ Learning Loss ติดตามการอ่านออก เขียนได้