วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สรุปยอดผู้สมัครคัดเลือกบุคคลและตำแหน่งว่างตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

สรุปยอดผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม 28 กรกฎาคม 2566

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เครือข่าย 2

พิธีปิดค่าย "เยาวชน..รักษ์พงไพร"เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1

ร่วมการประชุมในเวที Zero Crisis ลดเด็กเสี่ยงหลุดให้เป็นศูนย์

รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29

ประชุมร่วมกันในการกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนประเมินย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การประชุมสัมมนาพัฒนางานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

การประชุมแลกเปลี่ยนและติดตามการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQM) ระยะต้น ของ 17 จังหวัด

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2566

พิธีเปิดค่าย "เยาวชน..รักษ์พงไพร" เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1

ให้โอวาทและเเสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการเขตพื้นที่สุจริต)

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุพิเศษ

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในหัวข้อ Learning Loss ติดตามการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมค่าย "เยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ (National Education Assembly) ครั้งที่ 1

ประชุมชี้แจงแนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติตามหลักการ 3 เสาหลัก 5

สพป.ราชบุรี เขต 1 มีมาตรการป้องกันการทุจริต การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุพิเศษ พ.ศ.2566

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดราชบุรี

ดร.บรรเจิดฯพร้อมคณะร่วมกิจกรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมการปลูกข้าวไร่กะเหรี่ยง

ดร.บรรเจิดฯพร้อมคณะมอบทุนการศึกษานักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน

ดร.บรรเจิดฯพร้อมคณะมอบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุพิเศษ

ประชุมซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

ประชุมเตรียมความพร้อม การติดตาม ประเมินผล การบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ครั้งที่ 1

ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับบริการภาครัฐ บนศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ(www.info.go.th) ของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง กิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

PLC "ติดตามการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น" เครือข่าย 4

สพป.ราชบุรี เขต 1 เก็บบรรยากาศการถ่ายภาพผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2566

สพป.ราชบุรีเขต 1 📢 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สพป.ราชบุรีเขต 1 📢 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ปิดการอบรมพร้อมให้โอวาท พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 6/2566

ร่วมประชุมสรุปการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ร่วมหารือวางแผน ในการจัดฝึกประสบการณ์นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที่ 36-37

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภทให้มีความทันสมัย ครั้งที่ 1/2566

เยี่ยมชมและให้กำลังใจกับนักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรม Enjoy Careers สนุกกับสายอาชีพ อบรมนักเรียน ชั้น ม.3 โรงเรียนชายขอบ จังหวัดราชบุรี

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โรงเรีนรเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่าง สำนักงาน โรงเรียนและชุมชน

กิจกรรม Enjoy Careers สนุกกับสายอาชีพ อบรมนักเรียน ชั้น ม.3 โรงเรียนชายขอบ จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับหรือเปลี่ยนสายงาน

คณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด

คณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ดร.บรรเจิดฯ ให้การสัมภาษณ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ นครพนมโมเดล ในหัวข้อโครงการ 1 โรงเรียน 3 ระบบ

การประชุมติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการใช้จ่ายงบประมาณฯ

รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26

นิเทศติดตามผลการใช้สื่อโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการพัฒนาทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จEF ของเด็กปฐมวัย

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้าสอบ ภาค ค

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาจังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (Zero Dropout)

คณะกรรมการการประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือกผลงานต้นแบบโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดดอนทรายฯ

ประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดแจ้งเจริญฯ

พีธีพระราชทาน เข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค