วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)

ร่วมการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meetings

รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2567

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 7/2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายชำราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 4/2567

กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

การดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 สอบภาค ค (สัมภาษณ์) (บ่าย)

การดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 สอบภาค ค (สัมภาษณ์) (เช้า)

ประชุมการดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 สอบภาค ค (สัมภาษณ์)

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1 และเขต 2 ประจำปี 2567

ร่วมต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2567

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รูปแบบออนไลน์

นักเรียนการ์ดอย่าตก ‘โฆษก ศธ.’ เตือนโควิดวกกลับมาได้ทุกเมื่อ วอนโรงเรียนคัดกรองทุกเช้า เฝ้าระวังผู้เรียนอย่างเข้มข้น

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียน

แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน

นำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการต่อที่ประชุมวุฒิสภา

ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้

ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ เน้นย้ำการเรียนการสอนอย่างมีความสุข

ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ เน้นย้ำการเรียนการสอนอย่างมีความสุข

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567

การประชุมคณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์รายการรถโดยสารชนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ/สวดมนต์ไหว้พระ/กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต/ร้องเพลงมาร์ช สพป.ราชบุรี เขต 1 (โครงการเขตพื้นที่สุจริต)

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ร่วมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ กรณีการขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดศาลเจ้า (เรือง เล็บครุฑ)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ประเมินโรงเรียนตามโครงการสุขาดี มีความสุข และประเมินโรงเรียนกายภาพดี คุณภาพดี มีความสุข โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ปีการศึกษา 2566 จำนวน 64 โรงเรียน

การอบรมขยายผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนนักเรียนประจำพักนอน ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณรอบสำนักงาน

การถอดบทเรียนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดราชบุรี

ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)

รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2567

กรรมการประเมินมาตรฐานสุขาดีมีความสุขและสถานศึกษากายภาพดีคุณภาพดีมีความสุข

ประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบ google meet

ประชาสัมพันธ์โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 6 (6th MCU Contest)

ตรวจเยี่ยม ประเมินโรงเรียนในอำเภอสวนผึ้ง

ประชุมวิพากษ์หลักสูตร โครงการ 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ประชุมถอดบทเรียนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียรในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดราชบุรี

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน

การประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย ปี 2567

การประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

การประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2567

มอบทุนการศึกษานักเรียน

ร่วมประชุมทางไกลเพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม 3 มิถุนายน 2567

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2567

ร่วมแสดงความยินดี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2567

รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2567