วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

กลุ่มนโยบายและแผน ออกตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านท่ายาง ซึ่งประสบภัยธรรมชาติ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สพป.รบ.1

การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำหนังสือเล่มเล็กของครูผู้สอน

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพป.รบ.1 จัดงาน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด

ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผอ.สพป.รบ.1 ติดตามการจัดการเรียนการสอน

การประชุมคณะกรรมการประเมินภาค ข และประเมินภาค ค ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 “ขอแสดงความยินดี” กับ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7 ปี 2566

ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมงานแถลง โครงการ “Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน”

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพป.รบ.1

โครงการ Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน สู่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ทุกคนมีทางเลือกตอบโจทย์ชีวิต

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567

การขับเคลื่อนกลไกระดับจังหวัดราชบุรี โดย สพป.ราชบุรี เขต 1 MOU การแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาฯ กับหน่วยงานการศึกษาและภาคีเครือข่ายในจังหวัดราชบุรี รวม 23 หน่วยงาน

ถ่ายทอดสดพิธีเปิดเวทีเสวนาพัฒนาความร่วมมือ และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

ผอ.บรรเจิดฯ เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 35

ดร.บรรเจิดฯให้การสัมภาษณ์ออนไลน์โครงการวิจัยเรื่อง "แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ : การส่งผ่านความรู้และทักษะจากการฝึกอบรมสู่ห้องเรียน" ของสถาบันการเรียนรู้ มจธ. ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค

รองกมลนัทธ์ฯ พร้อมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมการพัฒนาคุณภาพการจัดการชั้นเรียน ตามกรอบ FSQL

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สพป.ราชบุรี เขต 1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 สอบข้อเขียน ภาค ก

ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตรน์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2566

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

พิธีปิดการฝึกประสบการณ์และเรียนรู้งานบริหารการศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 36-37

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ให้ความรู้ นักศึกษา ป.โท ฝึกประสบการณ์

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ใหห้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ แก่นักศึกษา ป.โท รุ่น 36 - 37

รองจันจิราฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา

รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา

รองกมลนัทธ์ฯ ร่วมกิจกรรมเสวนาการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา

ผอ.สพป.รบ.1 ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ คณะสมาคมสโมสรไลออนส์สากล

กิจกรรมประเพณีผูกแขนเรียกขวัญกะเหรี่ยงบ้านบึง

สพป.รบ.1 เรียกรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

จัดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต

นางจันจิราฯนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิเนื่องในเทศกาลวันสารทจีน

รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 33

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในหัวข้อ Learning Loss ติดตามการอ่านออก เขียนได้