วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (วิชาเอกภาษาไทย,วิชาเอกนาฎศิลป์)

นิเทศ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ร่วมหารือเรื่องการแสดงพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์"

นิเทศ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านวังปลาและโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปสั้น TikTok รณรงค์สร้างสรรค์สื่อที่ไม่สร้างความเกลียดชัง Hate Speech ♦ภายใต้แคมเปญ "ฮักบ่ Hate" ♦

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการเรียนการสอน

ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กับผู้แทน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการผู้สร้างฝันปันน้อง

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)

ประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง การประกวดดนตรีสากล และการแสดงของเด็กและเยาวชน

งาน Open House วันวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "72 พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข"

คณะกรรมการการตัดสินการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1

การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดเล็ก) ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2566

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน

กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ

รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2567

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2567

ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ครั้งที่ 6/2567

ประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูโดยใช้โปรแกรมสแครช

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ผ่านระบบ TMS)

เปิดงาน Khaowang Open House ครั้งที่ 24

การประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

Coaching การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค. (2)ฯ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ (โครงการเขตพื้นที่สุจริต)

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การบูรณาการทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ สำหรับการจัดการเรียนรู้ จังหวัดราชบุรี รุ่น 3

"สพป.ราชบุรี เขต 1 รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ"

รับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2567

ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 43

ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว สคบ.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เครือข่าย 7

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ให้การสัมภาษณ์ "ผู้นำต้นแบบ"

การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม ติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้า ประปา

นำเสนอโครงการพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการศึกษาที่ยึดหยุ่น

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ให้โอวาทครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

ดำเนินการรับกระดาษคำตอบและแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นม. 3 ปี 2566 ในเครือข่ายโรงเรียน ฯ ที่ 6,7,8

ตรวจเยี่ยมกรรมการคุมสอบ และนักเรียนที่เข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนเครือข่ายที่ 3

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเครือข่ายโรงเรียน ฯ ที่ 1

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET สำหรับจัดการทดสอบระดับชาติ นักเรียนชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2

เยี่ยมสนามสอบ O-NET สำหรับจัดการทดสอบระดับชาติ นักเรียนชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9

ดำเนินการส่งมอบกระดาษคำตอบและแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้น ม.3

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายที่ 1

ดำเนินการรับกระดาษคำตอบและแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนเครือข่ายที่ 5

เยี่ยมสนามสอบ O-NET สำหรับจัดการทดสอบระดับชาติ นักเรียนชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2566 เครือข่าย 4

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนเครือข่ายที่ 3

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสอบ O NET

การส่งมอบกระดาษคำตอบและแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้น ป.6

ประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำนักงานเนื่องในวันตรุษจีน ปี 2567 เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมความเป็นสิริมงคล

พัฒนาปรับปรุงสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ สพป.ราชบุรี เขต 1

ประชุมหารือเพื่อวางแผนลำดับการแสดงคีตะมวยไทย ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6

กิจกรรม COUNTDOWN O-NET TOGETHER

ร่วมรับฟังการประชุมเรื่องสถานีแก้หนี้ และหนี้สินครู ผ่านระบบออนไลน์

พัฒนาปรับปรุงสถานที่จอดรถจักรยานยนต์

ร่วมเป็นเกียรติและร่วมแถลงข่าวในงานแถลงข่าวจัดงานโครงการต้นกล้ามวยไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 2

การรับข้อสอบ และกระดาษคำตอบ O NET

ประชุมแนวทางการดำเนินงานการประเมิน (RT) และ (NT) ครั้งที่ 1

รับฟังการประชุมการดำเนินการการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้ร่วมกันคิดโครงการพัฒนาทักษะการคิด และการบวนการเรียนรู้จินตคณิตสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

การประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบประจำเครือข่ายในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566

การประชุมทางไกลผ่าน Zoom meeting การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ”

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ

รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรู้ตามสภาพจริง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10)

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) จำนวน 3 อัตรา

สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้รับผลการประเมินข้อมูล HRMS ระดับ 5 จากการประเมิน PMQA ตัวชี้วัดที่ 7.2c การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน