วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ร่วมการประชุมหารือในรายละเอียดและกระบวนการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านระบบออนไลน์

กลุ่มนโยบายและแผน ออกตรวจสภาพอาคารเรียนแบบ ป 1 ก โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี

ดร.บรรเจิดฯ ปฐมนิเทศและให้โอวาทแนะนำแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย

กิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ภายในสำนักงาน

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2566

ดร.บรรเจิดฯลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนขนาดเล็ก

ดร.บรรเจิดฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. (Quick Policy)

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2566

การประชุมเสวนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การกำหนดบทบาทและหน้าที่ของครูต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบันและอนาคต

กิจกรรม"โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"

โครงการพาน้องกลับมาเรียน

โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความใจในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566

ประชุมการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

เดินรณรงค์กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day)

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

การประชุมสร้างความเข้าใจและการรับรู้ การดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การดำเนินกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community :PLC) ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ต้อนรับ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

อบรมโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (OBEC Content Center) ผ่านระบบออนไลน์

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกนักเรียน โครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

อบรมพัฒนาสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ สพป.รบ.1

รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่17 และประชุม รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 12

ร่วมแสดงความรักและผูกพัน ดร.ฐาปณี พวงงาม รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เนื่องในโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 อย่างเป็นทางการ

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 3/2566

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and transparency assessment online : ITA Online

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

สพป.ราชุรี เขต 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกสร้างทัศนคติ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธการรับของขวัญ

"โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ สพป.รบ.1"

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16 และประชุมติดตามผลการดำเนินงานในสำนักงาน