วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

สพป.ราชบุรี เขต 1 ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน

สพป.ราชบุรี เขต 1 ดำเนินการพิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพป.ราชบุรี เขต 1 ดำเนินการพิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กับ ภาคีเครือข่ายและสถานศึกษาในสังกัด

ดร.บรรเจิดฯเป็นประธานการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประธานเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และกำหนดวิธีการค้นหาต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 2

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12

ดร.บรรเจิดฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active leaning with Google workspace for Education การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมถอดบทเรียนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

สพป.รบ.1 ร่วมต้อนรับและเตรียมความพร้อมในการบันทึกเทปวีดิทัศน์ฯ โดย สพฐ. ณ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2566 และประชุม รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 7/2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามค้นหาเด็กที่ออกนอกระบบ หรือเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566

ร่วมดร.บรรเจิดฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผ่านระบบ Zoom Meetings

สพป.ราชบุรี เขต 1 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565

สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ 2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ 2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

สพป.รบ.1 ร่วมต้อนรับ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนศึกษา ที่ จ.ราชบุรี

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566

สพป.รบ.1 ร่วมต้อนรับ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนศึกษา ที่ จ.ราชบุรี

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ดร.บรรเจิดฯเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ Assistant Leader Trainers Course (A.L.T.C) รุ่นที่ 943

ดร.บรรเจิดฯ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการค้นหาบุคคลที่เป็นต้นแบบนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ชุมชน ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา

สพป.ราชบุรี เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ดร.บรรเจิดฯ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมจัดทำแผนเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพและแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ครั้งที่ 1/2566