วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางสู่ 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ "การศึกษาที่ยืดหยุ่น ป้องกันเด็กหลุดจากระบบ" ครั้งที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดราชบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดราชบุรี

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษา พื้นที่จังหวัดราชบุรี

รับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMOA 4.0)

การประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค)ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

การประชุมการพิจารณากลั่นกรองโครงการในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 3/2567

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางสู่ 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ "การศึกษาที่ยืดหยุ่น ป้องกันเด็กหลุดจากระบบ" ครั้งที่ 1

รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2567

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 5/2567

ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2567

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระ

ให้โอวาทพร้อมแนะนำประสบการณ์การปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาแก่ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 4

ให้โอวาทและแนะนำแนวการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนในสายงานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ แก่ศึกษานิเทศก์บรรจุและแต่งตั้งใหม่

พิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีลาสิกขาสามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ประชุมถอดบทเรียนการศึกษาที่ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ชีวิตเด็กและเยาวชน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเรียนรวมเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดราชบุรี

รับมอบสื่อการจัดการจัดการเรียนรู้ DLTV

ประชุม Zoom Meeting เพื่อรับฟังข้อราชการสำคัญและนโยบายในการปฏิบัติราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2567

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ"

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเรียนรวมเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดราชบุรี

รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2567

ให้โอวาทพร้อมแนะนำประสบการณ์การปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาแก่ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 3

(11เมย.)การรับสมัครครูผู้ช่วยฯ และผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.รบ.

(9เมย.)การรับสมัครครูผู้ช่วยฯ และผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.รบ.1

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

8 เมษายน 2567 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

7 เมษายน 2567 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

6 เมษายน 2567 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

พิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ความรู้ในการฝึกประสบการณ์และการเรียนรู้งานบริหารการศึกษาของ นักศึกษาปริญญาโท

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ประจำปีการศึกษา 2566

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(วันแรก)

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ความรู้ ในการฝึกประสบการณ์และการเรียนรู้งานบริหารการศึกษาของ นักศึกษาปริญญาโท

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL)

วิทยากร นำเสนอ รายวิชา "บทบาทผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่" # A.T.C. สามัญรุ่นใหญ่ รุ่นที่ 2/2567

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567

การประชุมบริหารงานบุคคลตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข”

การฝึกประสบการณ์และการเรียนรู้งานบริหารการศึกษาฯ รุ่น 2 เรียนรู้กลุ่มนโยบายและแผน

พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 2/2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

การประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา (ประธานเครือข่าย) ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567

ประชุมการพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2567

ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ (ACTIVELEARNING)

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการจ้างงานคนพิการ ครั้งที่ 1/2567

ร่วมประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2567

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม พื้นที่จังหวัดราชบุรี

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม พื้นที่จังหวัดราชบุรี

ประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2567

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์

การประเมินด้านผลงานและการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

การประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล ฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใช้เกมเป็นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาและส่งเสริมด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระหว่างทาง และตัวชี้วัดปลายทาง

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำเดือนมีนาคม 2567

ร่วมประชุมงาน School That Matter ชุมชนขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเอง

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 1 เข้ารับการฝึกประสบการณ์ฯ กลุ่มอำนวยการ

การประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์