วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมเตรียมการ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) และสถานที่พักแก่ผู้มาร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 สพป.ราชบุรี เขต 1

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

จัดการแถลงข่าวงานศิลปหัดถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

การประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2

สพป.รบ.1 คัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...... ฉบับ ผ่านคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ดร.บรรเจิดฯตรวจเยี่ยมสนามสอบและสถานที่ที่พักโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)

ประชุมคณะทำงานและวิทยากร การอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ หัวข้อคำขวัญ หัตถศิลป์สร้างสรรค์ มุ่งมั่นวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา เก่งกล้าเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ/ร้องเพลงชาติ

ขอเชิญชาวจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับและให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค. 2566 ณ จังหวัดราชบุรี

ดร.บรรเจิดฯให้สัมภาษณ์ในหัวข้อความพร้อมของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก

การประชุมคณะกรรมการจัดการแถลงข่าว การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

"โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8

ให้สัมภาษณ์ ในรายการ "คุยในโอ่ง" กับสถานีวิทยุเมืองราชบุรี ซิตี้ เอฟ.เอ็ม. เรดิโอ 89.25 CFM

การประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 4 ภูมิภาค ผ่านระบบ ZOOM

การประชุมเตรียมการ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566

ข้าราชการและลูกจ้าง เข้ามอบกระเช้าของขวัญและขอพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2566

การประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี