วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ทำบุญอาคารโดมอเนกประสงค์ สพป.ราชบุรี เขต 1 โดยจัดพิธีถวายผ้าไตรจีวร ถวายสังฆทาน และร่วมกันทำทักษิณานุประทาน อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 5 รูป เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล

ดร.บรรเจิดฯ ผอ.สพป.รบ.1 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำนวน 6 คน

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอนมาบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ครั้งที่ 1/2565

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่าย ครั้งที่ 1/2565

อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “โครงการส่งเสริม พัฒนาการอ่านและเขียน”

การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3

คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (สายงานบริหารสถานศึกษา)

ขอชื่นชมบุคลากรในการดำเนินการด้านบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นไตรมาสที่ 4

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

การประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38 และประชุม รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 32

ขอชื่นชมบุคลากรในการดำเนินการด้านบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นไตรมาสที่ 4

อบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ภาคกลางรุ่น 5

ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2565

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2565

ร่วมมือหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.

ฝึกปฎิบัติ : แนวทางและเทคนิคการเขียนโครงการสำคัญตามปัจจัยความสำเร็จตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) รองรับระบบ eMENSCR

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565

แสดงความยินดีกับ ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ในโอกาสที่รับตำแหน่งผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1

ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผอ.สพป.รบ.1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2565

ดร.ขวัญสุดาฯ ประธานการประชุม PLC กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2565

การประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37 และประชุม รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 31 สพป.ราชบุรี เขต 1

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565

มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

ผอ.บรรเจิดฯพบปะพูดคุยกับบุคลากร กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผอ.บรรเจิดฯพบปะพูดคุยกับบุคลากร กลุ่มกฎหมายและคดี

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ "โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม" สพป.ราชบุรี เขต 1

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

การประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565

การประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36

นายก อบต.ดอนตะโก มอบแจกันดอกไม้เนื่องในโอกาสที่ ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ มารับตำแหน่ง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.ผ่านระบบออนไลน์ Goodgle Meet

นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นำแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ดร.บรรเจิดอุ่น มณีรัตน์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมแสดงความยินดี ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผอ.สพม.ราชบุรี

ผอ.บรรเจิด อุ่นมณรัตน์ ผอ.สพป.รบ.1 ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

"โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สพป.รบ.1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณและการดำเนินงานโครงการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนพักนอน ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง

คณะข้าราชการครูโรงเรียนวัดวรจันทร์ สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เดินทางเข้ามอบแจกันดอกไม่้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์

ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์กราดยิงที่ จ.หนองบัวลำภู

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ร่วมแสดงความยินดี ผอ.สพป.รบ.2 และ ผอ.สพป.สพ.1

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2563 และประจำปี 2564

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากรทางการลูก เพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ให้การต้อนรับ ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

30 กันยายน 2565 บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมส่งและอำลา นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ในวาระปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นวันสุดท้าย เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ปี 2565

29 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565