วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

8 เมษายน 2567 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

7 เมษายน 2567 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

6 เมษายน 2567 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

พิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ความรู้ในการฝึกประสบการณ์และการเรียนรู้งานบริหารการศึกษาของ นักศึกษาปริญญาโท

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ประจำปีการศึกษา 2566

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(วันแรก)

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ความรู้ ในการฝึกประสบการณ์และการเรียนรู้งานบริหารการศึกษาของ นักศึกษาปริญญาโท

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL)

วิทยากร นำเสนอ รายวิชา "บทบาทผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่" # A.T.C. สามัญรุ่นใหญ่ รุ่นที่ 2/2567

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567

การประชุมบริหารงานบุคคลตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข”

การฝึกประสบการณ์และการเรียนรู้งานบริหารการศึกษาฯ รุ่น 2 เรียนรู้กลุ่มนโยบายและแผน

พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 2/2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

การประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา (ประธานเครือข่าย) ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567

ประชุมการพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2567

ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ (ACTIVELEARNING)

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการจ้างงานคนพิการ ครั้งที่ 1/2567

ร่วมประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2567

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม พื้นที่จังหวัดราชบุรี

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม พื้นที่จังหวัดราชบุรี

ประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2567

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์

การประเมินด้านผลงานและการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

การประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล ฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใช้เกมเป็นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาและส่งเสริมด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระหว่างทาง และตัวชี้วัดปลายทาง

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำเดือนมีนาคม 2567

ร่วมประชุมงาน School That Matter ชุมชนขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเอง

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 1 เข้ารับการฝึกประสบการณ์ฯ กลุ่มอำนวยการ

การประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

ประชุมการพิจารณากรรมการประเภทผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือของคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567

การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดร.บรรเจิดฯเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2567

ขอขอบคุณที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

ขอแสดงความยินกับสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินรับรองสถานศึกษาปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ (Active Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมหารือเพื่อออกแบบการจัดทำหลักสูตรทางสมรรถนะอาชีพของโรงเรียนในสังกัด

คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เครือข่ายที่ 6

ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

ทีมจิตอาสา สพป.ราชบุรี เขต 1 ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน 008 โรงเรียนบ้านเขาช้าง

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2567

เยี่ยมคณะวิทยากรและครูวันที่สองของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบการประเมินการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะทักษะอาชีพ

สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

รับชมการประชุมถ่ายทอดสดรายการจับมือนักเรียนไว้แล้วไปด้วยกัน กับครูแนะแนวฯ

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567

การประชุมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบการประเมินการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะทักษะอาชีพ

การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบนสะพาน M4 กลางแม่น้ำแม่กลอง

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

คณะกรรมการจัดเก็บผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

การนิเทศ กำกับ ติดตาม "การพัฒนาผล Learning Loss ประเด็น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น" ป.2

การนิเทศ กำกับ ติดตาม "การพัฒนาผล Learning Loss ประเด็น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น" ป.2

นิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาผล Learning Loss ประเด็น การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ป.2

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ อ 47 ครั้งที่ 1/2567

ประสานงานเตรียม ความพร้อมของที่พักนักกีฬาและดูพื้นที่แหล่งเรียนรู้

ประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นิเทศ กำกับ ติดตาม "การพัฒนาผล Learning Loss ประเด็น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น"

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

การออกแบบห้องเรียนเชิงบวกกับ Mindset สู่การสร้างนวัตกรรมห้องเรียน ด้วยกระบวนการ Active Learning GPAS 5 STEP

ขอเชิญชวน ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกิจกรรมการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

นิเทศ กำกับ ติดตาม "การพัฒนาผล Learning Loss ประเด็น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสัมชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567

เตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่1 (รอบ 6 เดือน)

เตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่1 (รอบ 6 เดือน)

การประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2567

รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2567

Open house เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ประชุมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2567

การประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้สร้างสรรค์ฯ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นเวลา 1

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2567

สพฐ. เดินหน้าเรียนดีมีความสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 11/2567

คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching) เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในระยะเวลา 1

คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1

ประชุมปรึกษาหารือผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent

คณะกรรมการให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในระยะเวลา 1

หารือแนวทางการจัดตั้งหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ

การประชุมภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินงานวิเคราะห์การแก้ปัญหาเด็กและเยาวขนที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา ครั้งที่ 1

โรงเรียนวัดดอนแจงเข้า ร่วมงานกิจกรรม มหกรรมสินค้าotopและสินค้าชุมชนตำบลดอนตะโก

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในวิชาภาษาไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

การประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2567)

ประชาสัมพันธ์ บริษัท GMM Music Publishing International จำกัด มีหนังสืออนุญาตให้ใช้เพลง "จับมือกันไว้" ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอัมพวัน

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

ผอ./รองผอ. เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ครูและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขต

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาระดับ สพท. ผ่านระบบ Zoom Meeting

รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2567

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567

เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ครูและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่

ให้โอวาท แสดงความยินดีครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567

การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผ่านระบบZOOM)

โครงการเขตพื้นที่สุจริต สพป.ราชบุรี เขต 1

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่โรงเรียนมหาราช 7

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่โรงเรียนสินแร่สยาม

พิธีเปิดการแข้งขันกีฬาสัมพันธ์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (วิชาเอกภาษาไทย,วิชาเอกนาฎศิลป์)

นิเทศ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ร่วมหารือเรื่องการแสดงพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์"

นิเทศ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านวังปลาและโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปสั้น TikTok รณรงค์สร้างสรรค์สื่อที่ไม่สร้างความเกลียดชัง Hate Speech ♦ภายใต้แคมเปญ "ฮักบ่ Hate" ♦

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการเรียนการสอน

ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กับผู้แทน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการผู้สร้างฝันปันน้อง

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)

ประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง การประกวดดนตรีสากล และการแสดงของเด็กและเยาวชน

งาน Open House วันวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "72 พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข"

คณะกรรมการการตัดสินการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1

การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดเล็ก) ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2566

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน

กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ

รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2567

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2567

ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ครั้งที่ 6/2567

ประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูโดยใช้โปรแกรมสแครช

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ผ่านระบบ TMS)

เปิดงาน Khaowang Open House ครั้งที่ 24

การประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

Coaching การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค. (2)ฯ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ (โครงการเขตพื้นที่สุจริต)

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การบูรณาการทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ สำหรับการจัดการเรียนรู้ จังหวัดราชบุรี รุ่น 3

"สพป.ราชบุรี เขต 1 รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ"

รับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2567

ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 43

ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว สคบ.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เครือข่าย 7

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ให้การสัมภาษณ์ "ผู้นำต้นแบบ"

การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม ติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้า ประปา

นำเสนอโครงการพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการศึกษาที่ยึดหยุ่น

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ให้โอวาทครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

ดำเนินการรับกระดาษคำตอบและแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นม. 3 ปี 2566 ในเครือข่ายโรงเรียน ฯ ที่ 6,7,8

ตรวจเยี่ยมกรรมการคุมสอบ และนักเรียนที่เข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนเครือข่ายที่ 3

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเครือข่ายโรงเรียน ฯ ที่ 1

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET สำหรับจัดการทดสอบระดับชาติ นักเรียนชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2

เยี่ยมสนามสอบ O-NET สำหรับจัดการทดสอบระดับชาติ นักเรียนชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9

ดำเนินการส่งมอบกระดาษคำตอบและแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้น ม.3

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายที่ 1

ดำเนินการรับกระดาษคำตอบและแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนเครือข่ายที่ 5

เยี่ยมสนามสอบ O-NET สำหรับจัดการทดสอบระดับชาติ นักเรียนชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2566 เครือข่าย 4

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนเครือข่ายที่ 3

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสอบ O NET

การส่งมอบกระดาษคำตอบและแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้น ป.6

ประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำนักงานเนื่องในวันตรุษจีน ปี 2567 เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมความเป็นสิริมงคล

พัฒนาปรับปรุงสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ สพป.ราชบุรี เขต 1

ประชุมหารือเพื่อวางแผนลำดับการแสดงคีตะมวยไทย ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6

กิจกรรม COUNTDOWN O-NET TOGETHER

ร่วมรับฟังการประชุมเรื่องสถานีแก้หนี้ และหนี้สินครู ผ่านระบบออนไลน์

พัฒนาปรับปรุงสถานที่จอดรถจักรยานยนต์

ร่วมเป็นเกียรติและร่วมแถลงข่าวในงานแถลงข่าวจัดงานโครงการต้นกล้ามวยไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 2

การรับข้อสอบ และกระดาษคำตอบ O NET

ประชุมแนวทางการดำเนินงานการประเมิน (RT) และ (NT) ครั้งที่ 1

รับฟังการประชุมการดำเนินการการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้ร่วมกันคิดโครงการพัฒนาทักษะการคิด และการบวนการเรียนรู้จินตคณิตสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

การประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบประจำเครือข่ายในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566

การประชุมทางไกลผ่าน Zoom meeting การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ”

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ

รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรู้ตามสภาพจริง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10)

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) จำนวน 3 อัตรา

สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้รับผลการประเมินข้อมูล HRMS ระดับ 5 จากการประเมิน PMQA ตัวชี้วัดที่ 7.2c การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ย้ายกรณีพิเศษ) ครั้งที่ 1/2567

สพป.ราชบุรี เขต 1 ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมเทพื้นคอนกรีตสำหรับจอดรถจักรยานยนต์แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567

การประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบประจำเครือข่ายในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

จัดอบรมพัฒนาผลงานเพื่อประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

โครงการการบูรณาการทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ สำหรับการจัดการเรียนรู้ จังหวัดราชบุรี

โครงการการบูรณาการทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ สำหรับการจัดการเรียนรู้ จังหวัดราชบุรี

ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของการงานอาชีพ และศิลปะ รวมทั้งการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

จัดโครงการการบูรณาการทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ สำหรับการจัดการเรียนรู้ จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2567

การจัดประชุมชี้แจงออนไลน์โรงเรียนนำร่องการใช้ระบบการทดสอบการอ่านออกเสียงออนไลน์ RT e-Exam

การนิเทศ กำกับ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่สนามแข่งขัน และสนามฝึกซ้อม ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” พ.ศ.2567

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ครั้งที่ 2/2567

การอบรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนย์การเรียนสร้างสรรค์การเรียนรู้

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2567

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4

ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สาระศิลปะและทัศนศิลป์ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม(การศึกษาพิเศษ)

จัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

ร่วมรับฟังการประชุม รมว.ศธ. ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. ผ่านระบบ Zoom Meeting