วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ย้ายกรณีพิเศษ) ครั้งที่ 1/2567

สพป.ราชบุรี เขต 1 ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมเทพื้นคอนกรีตสำหรับจอดรถจักรยานยนต์แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567

การประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบประจำเครือข่ายในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

จัดอบรมพัฒนาผลงานเพื่อประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

โครงการการบูรณาการทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ สำหรับการจัดการเรียนรู้ จังหวัดราชบุรี

โครงการการบูรณาการทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ สำหรับการจัดการเรียนรู้ จังหวัดราชบุรี

ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของการงานอาชีพ และศิลปะ รวมทั้งการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

จัดโครงการการบูรณาการทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ สำหรับการจัดการเรียนรู้ จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2567

การจัดประชุมชี้แจงออนไลน์โรงเรียนนำร่องการใช้ระบบการทดสอบการอ่านออกเสียงออนไลน์ RT e-Exam

การนิเทศ กำกับ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่สนามแข่งขัน และสนามฝึกซ้อม ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” พ.ศ.2567

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ครั้งที่ 2/2567

การอบรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนย์การเรียนสร้างสรรค์การเรียนรู้

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2567

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4

ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สาระศิลปะและทัศนศิลป์ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม(การศึกษาพิเศษ)

จัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

ร่วมรับฟังการประชุม รมว.ศธ. ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. ผ่านระบบ Zoom Meeting

เรียกรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

ร่วมกิจกรรมโรงเลี้ยง/โรงทาน งานทำบุญเมืองราชบุรี

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2

ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

การประชุมผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 12

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

นิเทศ กำกับ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

นิเทศ กำกับ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

นิเทศ กำกับ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

นิเทศ กำกับ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

นิเทศ กำกับ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

การประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569)

ประชุมยกระดับ O-NET

เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สาระศิลปะและทัศนศิลป์ กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระ

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2567

อวยพรและมอบของ เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2567

ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8

สวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล