วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42

ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์

สพป.รบ.1สรรหาและเลือกสรรตำแหน่งพนักงานธุรการ

งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2564 ค่ายหลวงบ้านไร่

พิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564

พิธีปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 3

มจธ.ราชบุรีประสานงานข้อมูลและหารือการดำเนินงานในพื้นที่

ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

รับชมพุธเช้าฯครั้งที่43และประชุมรอง.ผอ/ผอ.กลุ่ม

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 3

ประชุมการจัดงาน”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564

อบรมหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ(PA)ข้าราชการครู

อบรมหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ(PA) ผู้บริหารสถานศึกษา

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

16 พฤศจิกายน 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผ่านระบบ ZOOM

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆและการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3

อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 2

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

พัฒนาปรับปรุงรั้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และครู เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา” ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ฯ จังหวัดราชบุรี

อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่น ๑ (วันที่ ๑/๐๑)

อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่น ๑ (วันที่ ๑/๐๒)

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ และการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนฯ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6

อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 1