วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ร่วมการประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ ZOOM

ผอ.สพป.รบ.1 ร่วมเปิดอาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

ประชาสัมพันธ์ ร่วมเชียร์ ร่วมชม ร่วมแชร์ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกระดับภูมิภาค จากการประกวดคลิปวิดีโอ "พลเมืองวิถีใหม่" ระดับขยายโอกาส ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน)

การประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ระหว่าง สพป.รบ.1 และ สพป.กจ.1

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกนักเรียนโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2565

ร่วมประชุมทางไกลการประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนการเตรียมความพร้อม เพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA 2022

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในหัวข้อ พาน้องกลับมาเรียน ทุกคนต้องได้เรียนและเรียนอย่างมีความสุข ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ประชุมรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ ๒ (ระหว่างเทอมที่ ๒) ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีปิด ค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" รุ่นที่ 2

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการนำเสนอการจัดทำข้อมูล OIT ของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ google meet

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ดร.ขวัญสุดา วงษ์แหยม รอง สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด ค่าย "เยาวชนรักษ์พงไพร" รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 และคณะกรรมการออกประเมินผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายนันทโชค เกียรติ์ภูมิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง รับการประเมินและให้การต้อนรับคณะกรรมการ

6 กรกฎาคม 2565 ดร.ขวัญสุดา วงษ์แหยม รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด ค่าย "เยาวชนรักษ์พงไพร" รุ่นที่ 2 มีโรงเรียนที่เข้าร่วม 6 โรงเรียน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ณ. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่า จังหวัดราชบุรี

6 กรกฎาคม 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมการประชุมทางไกลรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23 การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 เพื่อรับฟังนโยบายและจุดเน้นด้านการจัดการศึกษาของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 นำคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมี นางกมลวรรณ วันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง รับการประเมินและให้การต้อนรับคณะกรรมการ

5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ(แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย) กับโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีที่เป็นโรงเรียนคุณภาพนำร่องและโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) โรงเรียนวัดโพธิ์ดก และโรงเรียนวัดหนองบัว ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 มอบหมาย น.ส.ฐาปณี พวงงาม รองผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 นำคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวรัตนาวดี นำนาผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรสะเดา รับการประเมินและให้การต้อนรับคณะกรรมกา