วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา(วันที่2)

การให้คำปรึกษาแนะนำ ครั้งที่ 4 ให้แก่ผอ.รร.บรรจุใหม่ 4 ราย ผ่านระบบ google meet

องคมนตรีฯตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดราชบุรี

รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ระดับจังหวัด

สพป.รบ.1 คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2565

คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน กลุ่มที่ 5

รับชมพุธเช้าฯครั้งที่ 4 และประชุมรอง.ผอ/ผอ.กลุ่ม

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการสอบภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2564

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 3

กลุ่มนโยบายและแผน ออกตรวจสภาพอาคารโรงเรียนบ้านชัฎเจริญ ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม

รับชมพุธเช้าฯครั้งที่ 4 และประชุมรอง.ผอ/ผอ.กลุ่ม

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565

สพป.รบ.1 ปรับปรุงและพัฒนาบ่อเลี้ยงปลาสำนักงาน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565

ประชุมกลั่นกรองงบประมาณสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการนักเรียน

ประชุมทางไกลแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย

การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 เ

รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2 และประชุม รองผอ./ผอ.กลุ่ม

ขอความร่วมมือทุกท่าน ในการมาติดต่อราชการเรื่องต่างๆ ขอให้ท่านสัญจรเข้า-ออก ให้ถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎจราจรที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

5 มกราคม 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

5 มกราคม 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม จำนวน 1 ตำแหน่ง)

5 มกราคม 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมพุธเช้าฯครั้งที่ 1/2565 และประชุมรอง.ผอ/ผอ.กลุ่ม

4 มกราคม 2565 สพป.รบ.1ดำเนินการให้บุคลากรในสำนักงาน ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

4 มกราคม 2565 บุคลากร สพป.รบ.1ร่วมไหว้พระขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2565