วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ร่วมหารือเตรียมการประชุมปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน

ทีมกีฬาฟุตซอล RB1 และทีมกีฬาอำเภอปากท่อ ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนา "สมรรถนะครูสู่มืออาชีพ" รุ่นที่ 1

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566

การประชุมการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566

รับชมรายการ สพฐ. ขอมาเล่า ครั้งที่ 1/2566

พิธีเปิดและปิดชุมนุมรอบกองไฟการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 7/2566

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 9/2566

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2566

พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 7/2566

ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการโครงการและการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศอ.ปส.จ.รบ.) ครั้งที่ 8/2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2566

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2566 รอบ 2 ครั้งที่ 2/2566

รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2566

รองรัชพงศ์ฯประชุมเพื่อมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการและทำความรู้จักเจ้าหน้าที่ทุกคน

ประชุมผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

การฝึกถ่ายทำคลิปวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Training to the trainers: ตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้และการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้"

รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39

พิธีเปิดโครงการ "Thailand Sight for Kids" สายตาดีเพื่อน้อง เพิ่มโอกาสมองเห็น

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1

ให้การต้อนรับ นายสมัคร โสรมรรค และนายรัชพงศ์ คงนวมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ครั้งที่ 22

ร่วมการมอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กศส.)

ให้โอวาทและเเสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติและข้อราชการแก่ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ"

ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1

รับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การแก้ปัญหาผลของการเสียโอกาสทางการเรียนรู้ learning loss

รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2)