วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ตรวจเยี่ยม นิเทศ การจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ตรวจเยี่ยม นิเทศ การจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิธีมอบเข็มและผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

ร่วมเวทีวิพากษ์หลักสูตร 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 6/2567

ร่วมเวทีวิพากษ์หลักสูตร 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประจำปี 2566 และพิธีมอบเข็มและผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ผอ.สพป.รบ.1 ให้สัมภาษณ์ฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของเครือข่ายฯที่ 3

คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีเปิดงานและร่วมเสวนางาน ALL FOREDUCATION : RATCHABURI ZERODROP OUT รวมพลังคนราชบุรี ไม่ทิ้งเด็กคนไหนไว้ข้างหลัง

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ(PISA)

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 “เรียนดี มีความสุข” และ “สุขาดี มีความสุข”

พิธีรับมอบครุภัณฑ์แก่สถานศึกษา โครงการมอบครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและโต๊ะอนุบาล ณ โรงเรียนบ้านอ่างหิน

ให้โอวาทและแสดงความยินดีผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ร่วมประชุมออนไลน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

ออกตรวจสภาพบริเวณโรงเรียนบ้านหนองโก เพื่อดูการระบายน้ำ

ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

กิจกรรมเสวนา "การขับเคลื่อน Soft power จังหวัดราชบุรีแบบมีส่วนร่วม"

“แนวคิด 5 ข้อ ที่ช่วยพัฒนานิสัยเชิงบวกให้กับนักเรียน”

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

ประชุมสัมมนารับฟังนโยบายเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังครู

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประชุมวางแผนการดำเนินงานการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 5

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

การประชุมพัฒนางานวิจัยโครงการ 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ

ประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

การประชุมการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสุขาดี มีความสุข

รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2567

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

การประเมินสัมฤทธิผล การพัฒนางานในรอบ 6 เดือน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

แจ้งแนวทางการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถิติการรับสมัครครูผู้ช่วย ปี 2567 วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

การขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อความเสมอภาคจังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2567

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้โอวาทผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งใหม่

ให้โอวาทครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

โครงการประกวด MOE Content Creator Awards

การประเมินสัมฤทธิผล การพัฒนางานในรอบ 6 เดือน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดของนักเรียน

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา ตามระบบควบคุมทางการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544

โครงการการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นสำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็ก

ร่วมรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง และชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2567

วางแผนพัฒนาป้อมยามรักษาการณ์ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ประชุมออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกนิเทศเปิดภาคเรียนตามนโยบาย "เรียนดี มีความสุข"

ร่วมงานเสวนาวิชาการและแถลงข่าวการแข่งขันวิชาการด้านหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์อากาศยาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมจินตคณิต

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดของนักเรียน

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

รับการประเมินเพื่อขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

ร่วมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข HAPPY TOILET KICK OFF RENOVATE

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ (ว.10/2564)

บรรยากาศการสอบภาค ก,ข,ค เพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

การสอบภาค ค (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

การสอบภาค ค (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

การสอบภาค ค (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

การสอบภาค ก และ ภาค ข เพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

การสอบภาค ก และ ภาค ข เพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

การสอบภาค ก และ ภาค ข เพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ ครูผู้ช่วย ว 16 ในการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุจำเป็น

รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการรับสมัครสอบออนไลน์การสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย

การประเมินสัมฤทธิผลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

ประชุมการเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข

การจัดกิจกรรม การขับเคลื่อนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การประชุมการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2567

รับมอบเงินอุดหนุนงบประมาณจากนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 2 โครงการ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผ่านระบบ Zoom

กิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกัน (Kick-off) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การประเมินนสัมฤทธิผลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

ขอเเสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

งานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดราชบุรี 2567

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3