วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ และการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น