วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการนำแนวทางการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย" สู่การปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านระบบการประชุมZoom Meeting

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น