วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ฝึกปฎิบัติ : แนวทางและเทคนิคการเขียนโครงการสำคัญตามปัจจัยความสำเร็จตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) รองรับระบบ eMENSCR

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น