วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

อบรมพัฒนาสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น