วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การดำเนินกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community :PLC) ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น